Algemene Voorwaarden

Laats aangepast: 26 September 2018

 

WatchMyDog onder KvK nummer 72463473 (hierna te noemen “WatchMyDog”, “Wij”, “Ons”, of “Onze”) levert een WatchMyDog platform waarop Honden Eigenaren de mogelijkheid hebben Hondenoppassers te vinden om op de honden te passen, of andere diensten te vinden. Het WatchMyDog concept is opgericht met het principe om snel een goede Hondenoppasser te vinden waarvan je ervan uit mag gaan dat diegene betrouwbaar is, en zeker niet geheel onbelangrijk, waar de Honden een fijne tijd kunnen doorbrengen.

 

In een zekere zin biedt WatchMyDog een hondenverzekering aan. Deze hondenverzekering beschermt Hondenoppassers en Eigenaren van de honden tegen zekere schade terwijl op het de hond(en) wordt gepast. Verdere informatie is vermeld op Onze Verzekeringspagina www.watchmydog.nl/verzekering.

 

Door het gebruik te maken van het WatchMyDog Platform, stemt u (hierna “U” of “Uw”) automatisch in met de Algemene Voorwaarden, het maakt hierbij niet uit of U een geregistreerde Gebruiker bent of niet. U bent hiermee ook juridisch verplicht U hieraan te houden. Het is van groot belang de Algemene Voorwaarden aandachtig door te lezen. Deze Algemene Voorwaarden is een juridische bindend contract tussen U en WatchMyDog, waarbij Wij beloven het Platform te onderhouden en indien nodig een Verzekeringsservice zullen aanbieden. U stemt hierbij in de Fee te betalen en deze Algemene Voorwaarden te respecteren.

 

Als U deze Algemene Voorwaarden niet accepteert, dan moet U is geen enkele manier gebruik maken van WatchMyDog Platform, dat is inclusief het communiceren, of informatie verzamelen van Onze Gebruikers via het WatchMyDog Platform.

 

Het Platform is alleen bedoelt voor Gebruikers van 18 jaar of ouder. Als U het platform van WatchMyDog gebruikt, dan moet U daarom 18 jaar of ouder zijn. Minderjarigen kunnen slechts gebruik maken van de diensten van WatchMyDog indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger. Voor het sluiten van een oppasovereenkomst geldt dat de gebruiker minimaal 18 jaar oud moet zijn.

 

Elke Gebruiker accepteert door het gebruik te maken van het WatchMyDog Platform dat deze Algemene Voorwaarden een juridisch bindend contract is tussen de Eigenaar en de Hondenoppasser wanneer er een Service is geboekt via het Platform. Op elke Boeking gemaakt via het Platform van WatchMyDog zijn daarom de Algemene Voorwaarden van kracht.

 

HET PLATFORM EN ONZE SERVICES BIDEN EEN ONLINE PLATFORM AAN WAAROP HONDENOPPASSERS EEN ACCOUNT KUNNEN AANMAKEN WAAROP HONDENOPPASSERS SERVICES KUNNEN AANBIEDEN. EIGENAREN KUNNEN ZOEKEN NAAR GESCHIKTE HONDENOPPASSERS EN INDIEN GEWENST EEN BOEKING MAKEN VOOR DEZE SERVICES.

 

U ACCEPTEERD HIERBIJ DAT WATCHMYDOG IN GEEN ENKELE WIJZE PARTIJ IS BIJ DE OPPASOVEREENKOMST TUSSEN DE EIGENAREN EN DE HONDENOPPASSERS. WATCHMYDOG HEEFT GEEN CONTROLE OVER, EN IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE ACTIES VAN DE EIGENAREN, HONDENOPPASSERS, HONDEN, OF ANDERE GEBRUIKERS VAN HET PLATFORM OF SERVICES. WATCHMYDOG IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE ALS GEVOLG HIERVAN TOT HET MAXIMAAL TOEGESTAANDE VOLGENDS DE WET. 

 

 

 1. Definities

 

“Account” – informatie over een persoon die het registratie proces op het Platform heeft afgerond;

“Boeking” – een registratie van een gemaakte transactie tussen een Eigenaar en een Hondenoppasser.

 “Boeking Fee” – de Fee die moet worden betaald bij het maken van een Boeking;

“Inhoud” – alle inhoud op de website van WatchMyDog;

“Fee” – het Euro bedrag dat wordt betaald aan WatchMyDog door een gemaakte Boeking. De Fee is zowel verschuldigd door de Oppaser als de Eigenaar;

 “Hondenverzekering” en “Verzekering service” de specifieke hondenverzekering die WatchMyDog aanbiedt aan haar Hondenoppassers en Eigenaren tegen schade dat voortvloeit uit het Oppassen. De specifieke Algemene Voorwaarden voor de Verzekering zijn hier te vinden: www.watchmydog.com/verzekering;

“Zoek Profiel” – het profiel dat wordt getoond van de Hondenoppassers aan de Eigenaren op het Platform;

 “Eigenaar” – een persoon die een geregistreerde Gebruiker is op het WatchMyDog Platform en zoekt naar Hondenoppassers en/of Boekingen maakt;

“Onze Services” – de services, en informatie vermeld op het WatchMyDog Platform;

 “Platform” – een websitesoftware die Eigenaren de mogelijkheid geeft om Hondenoppassers te vinden;

“Profiel” – het gedeelte van het account dat gezien kan worden door Gebruikers;

“Website” – elke website medemogelijk gemaakt door WatchMyDog, inclusief www.pawsitters.nl;

“Hondenoppas” – een persoon die is geregistreerd bij WatchMyDog en via het Platform zijn of haar services beschikbaar maakt voor Eigenaren;

“Duur” – het aantal dagen/ nachten en/of sessies die een Oppaser voor honden zorgt. De duur is specifiek genoemd in de Boeking;

“Gebruiker” – een persoon wie een Account heeft aangemaakt of anders gebruikt maakt van het Platform.

“Gebruikerscontent” – specifieke content geschreven of geüpload door een Gebruiker.

“U” – een persoon wie van de website van WatchMyDog of het Platform gebruik maakt.

 

 1. Veranderingen aan de Service

 

We zijn constant bezig met het updaten en verbeteren van de Services, om manieren te vinden waarop we je kunnen voorzien van nieuwe en innovatieve functionaliteiten en services. Verbeteringen en updates worden ook gedaan om veranderende technologieën, smaken, gedrag en de manier waarop mensen het Internet en onze Service gebruiken te reflecteren.

 

Om dit te kunnen doen, kan het zijn dat we een deel van de Service, of een gerelateerde functionaliteit moeten updaten of resetten, of moeten stoppen met het aanbieden en/of ondersteunen hiervan.

 

Deze veranderingen aan de Service kunnen invloed hebben op Uw activiteiten uit het verleden op de Service, de functionaliteiten die U gebruikt, Uw Profiel en Uw Gebruikerscontent.

 

Veranderingen aan de Service kunnen te maken hebben met het verwijderen of resetten van Uw Service-elementen.

 

U gaat ermee akkoord dat het door de tijd heen aanbrengen van veranderingen aan onze Service een essentieel onderdeel van onze Service is, en dat dit een belangrijke voorwaarde vormt voor ons om Uw toegang te geven tot onze Service. Wanneer we veranderingen hebben aangebracht aan de Service, geeft U met het voortzetten van Uw gebruik van de Service aan dat je de eventuele veranderingen aan de Service accepteert.

 

Het staat U altijd vrij om te stoppen met het gebruik van de Service of om je Account te deactiveren in de instellingen-functie van de Service.

 

We zullen proberen om waar mogelijk contact met je op te nemen om je te informeren over eventuele significante veranderingen aan de Service.

 

 1. Veranderingen aan de documenten

 

We kunnen deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd herzien. De meest recente versie zal altijd te vinden zijn op www.watchmydog.nl/algemene-voorwaarden.

 

Veranderingen zullen meestal plaatsvinden doordat er nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd aan de Service, omdat er wijzigingen in de wet hebben plaatsgevonden, of wanneer we ons standpunt over een bepaald onderwerp moeten verduidelijken.

 

We zullen proberen om, waar mogelijk en redelijk, contact met U op te nemen om U te informeren over eventuele significante veranderingen in documenten waaraan in deze Algemene Voorwaarden gerefereerd wordt.

 

We kunnen contact met U opnemen via de Service of via een afzonderlijke e-mail.

 

Normaal gesproken zullen we proberen om U te waarschuwen voordat de nieuwe voorwaarden van kracht worden. Desalniettemin zullen sommige veranderingen direct moeten worden doorgevoerd, en in deze gevallen kunnen we U hier geen kennisgeving over geven.

 

 1. Scheidbaarheid

 

Als enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden als onwettig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, heeft dit geen invloed op de volledige voortzetting en werking van de rest van de bepalingen.

 

 1. Recht

 

Nederlands recht zal van toepassing zijn op alle geschillen en de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden. De Nederlandse rechtbank zal non-inclusieve jurisdictie hebben over eventuele geschillen die voortvloeien uit, of die gerelateerd zijn aan jouw gebruik van de Service.

 

 1. Disclaimer en Aansprakelijkheid

 

Intellectueel eigendom

 

Het is verboden informatie op de website te kopiëren, verspreiden of op een andere manier te gebruiken of misbruiken. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WatchMyDog is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij WatchMyDog.

 

Geen garantie op juistheid

 

Voor de Fee die op Onze website staat vermeld, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met WatchMyDog te mogen claimen of te veronderstellen.

WatchMyDog streeft naar een zo actueel mogelijke website.

 

Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of Services op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

 

WatchMyDog aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

WatchMyDog is slechts aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van WatchMyDog. Onder directe wordt uitsluitend verstaan: de kosten die de Hondenoppas of de Eigenaar redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van WatchMyDog te herstellen of op te heffen, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang daarvan.

 

Iedere aansprakelijkheid van WatchMyDog voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is WatchMyDog niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van Gebruikers die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de website en/of diensten van WatchMyDog.

 

WatchMyDog is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt als gevolg van een wel, niet of gedeeltelijk uitgevoerde oppasovereenkomst INCLUSIEF, EN ZONDER UITZONDERING VERLIES OF SCHADE VOORTKOMEND UIT NALATIGHEID. WatchMyDog is altijd gerechtigd gebruikersaccounts en profielen te verwijderen indien deze in strijd zijn met deze algemene voorwaarden of indien WatchMyDog daar om andere redenen aanleiding toe ziet.

 

Je erkent dat WatchMyDog geen deel is van welke overeenkomst tussen Eigenaren en Hondenoppassers dan ook.

 

WatchMyDog zal dan ook niet aansprakelijk zijn voor contractbreuken tussen Eigenaren en Hondenoppassers. Om eventuele twijfel weg te nemen, is de Hondenoppas de enige verantwoordelijke voor het uitvoeren van de Services.

 

WatchMyDog accepteert geen aansprakelijkheid voor verliezen of schade opgelopen door de Eigenaar, inclusief verwondingen die zijn opgelopen door zijn of haar hond, die zijn veroorzaakt door de acties of passiviteit van de Hondenoppas.

 

Hondenoppassers gaan ermee akkoord en accepteren aansprakelijkheid voor verliezen of schade die we oplopen, met betrekking tot de schending van deze Algemene Voorwaarden of afspraken met Eigenaren door de Hondenoppas.

 

Hondenoppassers gaan ermee akkoord Ons te vrijwaren van enig verlies of enige schade die we kunnen lijden als een Eigenaar een claim tegen ons indient of actie tegen ons onderneemt als gevolg van schenden van deze Algemene Voorwaarden of van een overeenkomst met Eigenaren door Hondenoppassers.

 

Eigenaren gaan ermee akkoord ons te vrijwaren van enig verlies of enige schade die we kunnen lijden als een Hondenoppas een claim tegen ons indient of actie tegen ons onderneemt als gevolg van schenden van deze Algemene Voorwaarden of van een overeenkomst met Hondenoppassers door Eigenaren.

 

Onze Service maakt content van derde partijen, zoals Gebruikerscontent beschikbaar. Omdat we deze content van derde partijen niet zelf produceren, kunnen we hier op geen enkele manier verantwoordelijkheid voor nemen. We kunnen met name geen claims door Eigenaren of Hondenoppassers verifiëren.

 

We zullen redelijke inspanningen verrichten om ervoor te zorgen dat de Service redelijk beschikbaar is tijdens normale kantooruren.

 

Vanwege het karakter van het Internet en technologie, wordt de service op het Platform helaas geleverd op basis van ¨beschikbaarheids-¨ en ¨zoals het is¨-basis. Dit betekent dat we U niet kunnen beloven dat Uw gebruik van de Service zonder onderbrekingen, zonder vertragingen of zonder foutmeldingen zal zijn, of dat de Service aan Uw verwachtingen zal voldoen, en dat we in deze Algemene Voorwaarden geen enkele verplichting aangaan met betrekking tot de prestaties of de beschikbaarheid van de Service, en voor zover we dat kunnen, alle verplichtingen uitsluiten die wettelijk worden geïmpliceerd.

 

In het geval dat er een claim voortvloeit uit de verstrekking van onze Service, zal onze verantwoordelijkheid aan U nooit meer zijn dan het totale bedrag dat je aan ons hebt betaald, of honderd Euro (€100,00).

 

In alle gevallen zullen wij nooit verantwoordelijk zijn voor enig verlies of enige schade die niet redelijkerwijs te voorzien is.

 

 1. Een account aanmaken

 

Om toegang te krijgen tot de Service van WatchMyDog en om bepaalde functies van de Service te kunnen gebruiken, moet U Uzelf bij ons registreren en een account aanmaken met een ID (geassocieerd met je e-mailadres) en wachtwoord, of door middel van je Facebook- of ander social media-account (je "Account").

 

We raden je aan om je Account te beveiligen met een "sterk" wachtwoord.

 

Om onze Service te kunnen gebruiken, moet je 18 jaar of ouder zijn en in je land van vestiging wettelijk in staat zijn om een wettelijk bindende overeenkomst aan te gaan.

 

Je bent zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van je inloggegevens en van de activiteiten die op je Account plaatsvinden.

 

Neem direct contact op met ons via help@watchmydog.nl als je vermoedt dat je Account misbruikt is.

 

 1. Gebruikerscontent

 

U bevestigt dat alle afbeeldingen, tekst of informatie die U beschikbaar stelt of creëert ("Gebruikerscontent") tijdens Uw gebruik van de Service in lijn is met de Regels voor Aanvaardbaar Gebruik.

 

We claimen geen eigenaarschap van Uw Gebruikerscontent. In plaats daarvan geeft U ons een eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het gebruiken, reproduceren en beschikbaar maken van de Gebruikerscontent, overal en in welke vorm dan ook, met als doel het beschikbaar stellen van onze Service (inclusief het beschikbaar stellen van jouw Gebruikerscontent aan onze gebruikers, met als doel het bekijken en gebruiken ervan).

 

Daarnaast zullen we af en toe media uit Uw Gebruikerscontent, zoals afbeeldingen en video´s, publiceren in de context van het delen van media-updates over honden op onze website, mobiele applicaties en sociale media-applicaties van derde partijen. Als je bezwaar hebt tegen het op deze manier gebruiken van de media uit je Gebruikerscontent, neem dan contact met ons op via help@watchmydog.nl om te media te laten verwijderen.

 

Ons recht op het gebruiken van jouw Gebruikerscontent heeft op geen enkele manier invloed op je privacy rechten, en we zullen alleen informatie gebruiken die jou identificeert zoals uiteengezet in ons Privacy beleid (www.watchmydog.nl/privacy).

 

We controleren of modereren geen Gebruikerscontent voordat deze door onze gebruikers is toegevoegd aan de Service. Als iemand hier op een later moment bezwaar tegen maakt, of als we van mening zijn dat het een van onze regels voor Aanvaardbaar Gebruik overtreedt, kunnen we de Gebruikerscontent modereren, afwijzen, weigeren of verwijderen.

 

 1. Uw recht om onze Service te gebruiken

 

De materialen en content waaruit de Service bestaat (exclusief Gebruikerscontent) is eigendom van ons of van onze derde partij-licentieverleners. Wij geven U toestemming om deze materialen en content te gebruiken, met als enige doel het gebruiken van de Service in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

 

Uw recht om de Service te gebruiken is persoonlijk en het is niet toegestaan om dit recht aan een ander persoon te verkopen of cadeau te doen, of om Uw Account aan een ander persoon door te geven. Uw recht om deze Service te gebruiken wil niet zeggen dat WatchMyDog andere personen het recht op het gebruik van onze Service te ontzeggen.

 

Je hebt niet het recht om de naam ¨WatchMyDog¨, of een van de andere ¨WatchMyDog¨-handelsmerken, logo´s, domeinnamen en andere kenmerkende merkeigenschappen op een andere manier te gebruiken dan toegestaan door deze Algemene Voorwaarden.

 

Tenzij toegestaan door deze Algemene Voorwaarden en tot zover het mogelijk is door de functionaliteit van de Service, gaat U ermee akkoord dat:

 

 • U geen enkel deel van onze Service kopieert;
 • U geen enkel deel van onze Service aan anderen geeft, verkoopt of op een andere manier beschikbaar maakt;
 • U onze Service op geen enkele manier wijzigt;
 • U niet op zoek gaat naar, of Uzelf toegang verschaft tot een code van onze Service die we niet expliciet online hebben gepubliceerd voor algemeen gebruik.

 

U gaat ermee akkoord dat U geen recht hebt op enig deel van de Service, anders dan het recht om de Service te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

 

Kosten en betalingen

 

Hondenoppassers kunnen zelf hun tarief voor hun Services bepalen, zolang dat binnen de door de Service toegestane parameters valt. Bij iedere Boeking via de Service tussen een Hondenoppas en een Eigenaar betalen beiden een percentage van de totale kosten (de ¨Servicekosten¨). Eigenaren betalen 5% als Fee van het Boekingsbedrag bovenop de kosten, en Oppassen betalen 10% van het originele bedrag (dus exclusief de 5% van de Eigenaren).

 

WatchMyDog faciliteert de betaling van de hondenoppaskosten (minus eventuele Servicekosten) van de Eigenaar aan de Hondenoppas. De betaling wordt verwerkt na afronding van de betreffende Hondenoppasservices en neemt gemiddeld 2-3 werkdagen in beslag na aanvraag.

 

Als WatchMyDog een betaling van de Eigenaar voor een bepaalde boeking niet kan innen wegens bijvoorbeeld onvoldoende saldo, een vermoeden van fraude of de schending van onze voorwaarden, dan zijn we niet verplicht om de Hondenoppas uit te betalen.

 

Hondenoppassers en Eigenaren gaan ermee akkoord dat alle boekingen (zowel nieuwe als herhaalde boekingen) met een Eigenaar of Hondenoppas, waarbij het eerste contact is gelegd via WatchMyDog Platform de Service door de Eigenaar of de Hondenoppas, via het Platform van WatchMyDog moeten worden gedaan. Wanneer een Hondenoppas na het Eerste Contact verder gaat met een boeking, of deze bevestigt met de Eigenaar buiten het platform van WatchMyDog om, dan moet de Hondenoppas een introductieboete van €500 per Eigenaar aan WatchMyDog betalen.

 

 1. Regels voor Acceptabel Gebruik

 

Deze sectie zet de specifieke regels uiteen die, bovenop de andere vereisten in deze Algemene Voorwaarden, gelden voor jouw gebruik van de Service (de ¨Regels voor Acceptabel Gebruik¨).

 

Wanneer U de Service gebruikt, is het niet toegestaan om:

 

Functies gerelateerd aan de veiligheid van de Service, of functies die het gebruik- of het kopiëren van de via de Service beschikbare content voorkomen of beperken, te omzeilen, uit te schakelen of op een andere manier te beïnvloeden;

 

Meer dan een account op de Service aan te maken (het is desalniettemin wel toegestaan om alle door ons toegestane sociale netwerken of andere service-accounts aan onze Service te koppelen);

 

Valse of misleidende informatie te geven, of een ander persoon, toestemming te geven om de Service in Uw naam te gebruiken;

 

Uzelf voor te doen als een ander persoon, Uw identiteit of Uw band met een ander persoon onjuist te presenteren, of de indruk te wekken dat U of iemand anders verbonden is met WatchMyDog als dat niet het geval is;

 

De Service te gebruiken met een ander doel dan in deze Algemene Voorwaarden is aangegeven, of wanneer we je gebruik van de Service tijdelijk of permanent hebben geblokkeerd;

 

Ongewenste mail, spam of herhaalde berichten te sturen, of om illegaal of onwettelijk gedrag (zoals fraude, of de verkoop van nagemaakte- of gestolen producten), of gedrag dat andere personen of eigendommen schade of letsel berokkent, te bevorderen, te promoten of eraan mee te doen;

De Service aan te passen, te interfereren, te onderscheppen, te verstoren of te hacken, of om data van de Service te verzamelen zonder dat hier in de Algemene Voorwaarden toestemming voor is gegeven;

 

De Service te misbruiken door bewust virussen, Trojaans, wormen, logic bombs of ander materiaal te introduceren dat de Service of de apparatuur van de gebruikers van de Service zal beschadigen;

 

Gebruikerscontent in te dienen of toe te voegen die naaktheid of geweld bevat, of die beledigend, bedreigend, obsceen, misleidend, onwaar, onnauwkeurig of aanstootgevend is;

 

Gebruikerscontent in te dienen of toe te voegen zonder toestemming van de eigenaar van deze content, of om anderszins het auteursrecht, het handelsmerk of andere rechten van derde partijen te schenden;

 

Gebruikerscontent te gebruiken in strijd met de door de eigenaar bepaalde licentievoorwaarden;

 

Informatie of commentaar over een ander persoon in te dienen of toe te voegen zonder de toestemming van deze persoon;

 

De privacy van een ander te bedreigen, misbruiken of te schenden, om ergernis, ongemak of onnodige angst te veroorzaken, of om anderen, met name WatchMyDog-medewerkers, lastig te vallen, overstuur te maken, te vernederen, te alarmeren of te irriteren; of

een geautomatiseerd systeem te gebruiken, zoals ¨robots¨, ¨spiders¨ of ¨offline readers¨ om toegang te verkrijgen tot de Service op een zodanige manier dat er in een bepaalde tijd meer aanvragen aan de Service worden verstuurd dan menselijk mogelijk is in dit tijdsbestek.

 

Het niet naleven van deze Regels voor Aanvaardbaar Gebruik vormt een ernstige schending van deze Algemene Voorwaarden en kan ertoe leiden dat wij alle, of welke van deze volgende acties dan ook ondernemen (met of zonder kennisgeving):

 

Onmiddellijke tijdelijke of permanente intrekking van jouw recht op het gebruik van onze Service;

 

Onmiddellijke tijdelijke of permanente verwijdering van welke Gebruikerscontent dan ook;

 

Het afgeven van een waarschuwing aan U;

 

Juridische stappen tegen U, inclusief een procedure voor de vergoeding van alle uit de schending voortvloeiende kosten (inclusief, maar niet beperkt tot redelijke administratieve en juridische kosten);

 

De openbaarmaking van dergelijke informatie aan wetshandhavingsinstanties, zoals wij redelijkerwijs vinden dat dit noodzakelijk is;

 

 1. Verplichtingen van Eigenaren en Hondenoppas

 

Als U een Eigenaar bent, gaat U akkoord met het volgende:

 

U zal gehoorzamen aan iedere overeenkomst tussen U en de Hondenoppas, inclusief met name het annuleringsbeleid dat door de Hondenoppas is gekozen, namelijk: (i) Flexibel (100% terugbetaling tot een dag voorafgaand aan de geplande brengdatum van de hond voor 12:00 uur CET, en 50% terugbetaling na deze termijn); (ii) Gemiddeld (100% terugbetaling tot 7 dagen voorafgaand aan de geplande brengdatum van de hond voor 12:00 uur CET, en 50% terugbetaling na deze termijn); of (iii) Streng (100% terugbetaling tot 14 dagen voorafgaand aan de geplande brengdatum van de hond voor 12:00 uur CET, en 50% terugbetaling na deze termijn)

 

Als er een annulering plaats vindt, dan zal het percentage worden teruggestort minus de Fee.

 

U zal de Hondenoppas waarmee je contact hebt volledig informeren over eventuele eisen, medische aandoeningen, voedingsbehoeften of andere relevante informatie over Uw hond.

 

U gaat er ook mee akkoord om de gegevens van een contact in geval van nood, en de contactgegevens van de dierenarts van Uw hond door te geven.

 

U bent verplicht om de Hondenoppas, als diegene daarom vraagt, de mogelijkheid te geven om je hond te bezoeken en/of te inspecteren voordat hij of zij begint met de Service.

 

U zal de Hondenoppas waarmee U contact hebt volledig informeren over eventueel ongebruikelijk gedrag van Uw hond of van andere problemen waarvan de Hondenoppas op de hoogte moet zijn.

Bijvoorbeeld: incidenten met, of een historie van ongebruikelijk, gevaarlijk of destructief gedrag.

 

U gaat er ook mee akkoord dat Uw Hond niet onderworpen is aan een controlebevel. In het geval dat het ras van Uw hond op de lijst met hoog-risicohonden staat, ga U ermee akkoord dat U dit duidelijk aangeeft bij de Hondenoppas. Verder gaat U akkoord met iedere andere van toepassing zijnde wet- of regelgeving.

 

U zal ervoor zorgen dat Uw hond in goede gezondheid is en gevaccineerd is. U verklaart dat alle voorzorgsmaatregelen voor vlooien, parasieten en andere overdraagbare ziekten zijn genomen.

 

In het geval dat U Uw hond niet ophaalt bij de Hondenoppas aan het einde van de overeengekomen periode voor de Service, of als je de Hondenoppas niet van de informatie hebt voorzien die nodig is om de Service goed te kunnen uitvoeren, dan heeft de Hondenoppas het recht om Uw hond onder te brengen bij alternatieve accommodatie. In dat geval bent U volledig verantwoordelijk voor de eventuele kosten.

 

U zal Uw boekingen bespreken en betalen in overeenstemming met het volgende:

 

Wanneer U een directe boekingsaanvraag naar een Hondenoppas stuurt, betaal je het bedrag direct via iDEAL indien wegwenst via het WatchMyDog Platform.

 

Als U de Service niet langer nodig hebt, kun je de boeking annuleren tot aan een dag voordat de Service zouden beginnen. De te betalen annuleringskosten hangen af van het door de Hondenoppas gekozen annuleringsbeleid.

 

Als U een Hondenoppas bent, gaat U akkoord met het volgende ten aanzien van de door jou geleverde Service:

 

Services worden uitgevoerd met redelijke vaardigheden en zorg, vooral met betrekking tot de accommodatie en het welzijn van de hond.

 

Services zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten (inclusief fiscale regelgeving, en regelgeving en eventuele verplichte vergunningen voor overnachtingen door honden) en met de overeenkomst die U en het Hondenbaasje hebben afgesloten.

 

U zult een overzicht bijhouden waarin je beschrijft welke honden U hebt verzorgd, wanneer deze zijn aangekomen en weggegaan, en wat de namen en adressen van de Eigenaren zijn.

 

U houdt al Uw honden aangelijnd in openbare ruimten, tenzij U in een ruimte bent waarin specifiek is aangegeven dat honden niet aangelijnd hoeven zijn.

 

Je bespreekt de boekingen in overeenstemming met het volgende:

 

Wanneer een boeking is bevestigd zal U kunnen communiceren met de Eigenaar en kun je direct op zijn of haar vragen met betrekking tot de Service reageren, zodat deze zo goed mogelijk zullen verlopen.

 

Je zult beschikbaar zijn voor een ¨eerste ontmoeting¨ met de Eigenaar voorafgaand aan de start van de Service.

 

Je erkent dat, als je deze Algemene Voorwaarden of welke afspraak met een Eigenaar dan ook schendt, WatchMyDog zich het recht mag voorbehouden om de boeking te annuleren en om het Hondenbaasje volledig te vergoeden, ongeacht het annuleringsbeleid van de Hondenoppas.

 

Als zich tijdens de Service een probleem voordoet waarbij de hond van de Hondenoppas onmiddellijke noodhulp van een dierenarts nodig heeft, zal de Hondenoppas redelijke moeite doen om de Eigenaar en WatchMyDog hier zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen.

 

 1. Medische Noodsituaties

 

De Hondenoppas is verplicht om redelijke moeite te doen om de Eigenaar en WatchMyDog er zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen wanneer de hond met spoed medische hulp nodig heeft. Wanneer WatchMyDog hiervan op de hoogte is gesteld door de Hondenoppas, dan zal WatchMyDog ook redelijke moeite doen om contact op te nemen met de Eigenaar wanneer dit de Hondenoppas niet is gelukt.

 

Als de Eigenaar niet bereikt kan worden na redelijke inspanningen, dan machtigt de Eigenaar de Hondenoppas om namens hem of haar direct op zoek te gaan naar de nodige hulp voor de hond van de Eigenaar. De Eigenaar gaat ermee akkoord dat hij of zij de volledige kosten van eventuele medische noodhulp op zich neemt, en dat hij of zij de Hondenoppas zal terugbetalen wanneer hij of zij deze medische noodhulp heeft voorgeschoten.

 

 1. Verzekeringsservice

 

Eigenaren en Hondenoppassers kunnen door de Service kosteloos gebruik maken van publieke aansprakelijkheids- en huisdierenverzekeringen (de ¨Verzekeringsdekking¨). Deze worden in detail uiteengezet op www.watchmydog.nl/verzekering.

 

Om in aanmerking te komen voor de Verzekeringsdekking, moeten Eigenaren voldoen aan alle in deze Algemene Voorwaarden uiteengezette verplichtingen en moeten ze daarnaast:

 

WatchMyDog tijdens de Service, of binnen 2 werkdagen na het oplopen van de verwonding via e-mail op de hoogte stellen van de verwonding; en

Schriftelijke documentatie van een gecertificeerde dierenarts indienen, waarin de kosten uiteen worden gezet en waarin wordt bewezen dat het een nieuwe verwonding betreft.

WatchMyDog kan daarnaast ook aanvullende dierenartsgegevens van de hond van de Eigenaar opvragen, om eventuele claims te valideren.

 

WatchMyDog behoudt zich het recht voor om te kunnen bepalen of de claim van de Eigenaar in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden is, en of de Hondenoppas recht heeft op de aangevraagde vergoeding vanuit de verzekering.

 

De Verzekeringsdekking geldt niet wanneer het betreffende incident of ongeluk zich voordeed terwijl de hond van het Hondenbaasje niet-aangelijnd was in een openbare ruimte, met uitzondering van de zones waarin specifiek wordt aangegeven dat honden niet aan de lijn gehouden hoeven worden.

 

De Eigenaar is verplicht zelf een verzekering te hebben voor zijn of haar Hond(en), WatchMyDog Verzekering is er alleen voor als de Eigenaar of de Hondenoppas een vergoeding vraagt aan zijn of haar eigen honden verzeker, en wanneer deze aanvraag wordt afgewezen, of slechts gedeeltelijk wordt gehonoreerd. WatchMyDog behoudt zich het recht voor om documentatie met betrekking tot verzekeringsclaims door de Eigenaar of de Hondenoppas bij zijn of haar verzekeringsmaatschappij op te vragen.

 

 1. Het oplossen van geschillen

 

Als U een geschil met ons hebt dat gerelateerd is aan de Service, neem dan in eerste instantie contact met ons op via help@watchmydog.nl en probeer het geschil informeel met ons op te lossen.

 

 1. Beëindiging van onze Relatie

 

Als U op enig moment voelt dat U niet meer akkoord kan gaan met deze Algemene Voorwaarden of met bepaalde wijzigingen die gemaakt zijn in deze Algemene Voorwaarden of in de Service, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de Service.

 

Als U wilt stoppen met het gebruik van de Service, stuur dan een mail naar help@watchmydog.nl, zodat wij Uw account kunnen deactiveren. U kunt je account ook zelf deactiveren, via uw Account.

 

We kunnen Uw gebruik van de Service met onmiddellijke ingang beëindigen wanneer U de Regels van Aanvaardbaar Gedrag, andere belangrijke regel(s), of de algemene voorwaarden voor de toegang en het gebruik van de Service, inclusief deze Algemene Voorwaarden schendt.

 

We kunnen de Service ook intrekken zolang we U een redelijke kennisgeving geven dat we van plan zijn dit te doen, zodat U een redelijke periode hebt om Uw Gebruikerscontent te downloaden.

 

Als U of wij je gebruik van de Service beëindigen, of wanneer we de Service intrekken zoals uiteengezet in deze sectie, dan kunnen we Uw Gebruikerscontent, account of andere informatie die we van jou hebben verwijderen of wijzigen.

 

U zal al Uw rechten op het gebruik van de Service of toegang tot je Gebruikerscontent verliezen. We zullen U geen compensatie geven voor eventuele verliezen.

 

De beëindiging van Uw gebruik van de Service of de annulering van Uw Account zal geen invloed hebben op welke van je uitstaande verplichtingen aan ons dan ook (inclusief eventuele betaalverplichtingen aan ons), of Uw verplichtingen aan Eigenaren of Hondenoppassers op grond van de overeenkomst met die Eigenaar of die Hondenoppas.